Privacyverklaring van Verkeersschool Hazelhekke V.O.F.

Verkeersschool Hazelhekke V.O.F. hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens.
In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jou privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Verkeersschool Hazelhekke V.O.F. gevestigd aan de Meiberg 1 in Heeten houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Het invullen van een gezondheidsverklaring, daar ben jezelf verantwoordelijk voor. Deze vul je naar waarheid in op www.mijn.cbr.nl
 • vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Wij als verkeersschool Hazelhekke V.O.F. zetten geen foto’s/video’s van leerlingen op social media
 • wanneer de leerling zelf foto’s op social media plaatst, dan is verkeersschool Hazelhekke V.O.F. daar niet verantwoordelijk voor.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Verkeersschool Hazelhekke V.O.F. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien jij na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op onze website.

Waarvoor verwerken wij contactgegevens
Jouw persoonsgegevens worden door Verkeersschool Hazelhekke V.O.F. verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van overeenkomsten;
 • Het begeleiden bij en uitvoeren van de rij-opleiding.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou vragen: * NAW (naam, adres, woonplaats) gegevens;

 • Telefoonnummer; * E-mailadres;
 • Geboortedatum, geboorteplaats.

Verstrekking aan derden
De gegevens die jij aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij
persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
Verkeersschool Hazelhekke V.O.F. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • Fysieke toegangsbeveiliging
 • IT beveiliging

Rechten omtrent jouw gegevens
Jij hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou hebben. Tevens kan jij bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb jij het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan je zelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen jou logischerwijs vragen om jou te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht jij een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen wij jou hierover met ons contact op te nemen. Kom jij hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Jij hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als jij naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.